ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 7 (ซอยข้างประปา) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3 จำนวน 44 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ