ตารางแสดงวงเงินโครงการท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยบ้านนางสาวจรินทร์ ชูศรี) วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ