ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระเบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางสาวกังวล เอี่ยมสำอางค์) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 73 ท่อน ตามแบบที่กำหนด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ