ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี) จุดเริ่มต้นบ้านนางสาวพรปวีร์ ผลงาม หมู่ 4 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ