ตารางแสดงวงเงินโครงการถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยถมดินสูงโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,185 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ