ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี) ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตาร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ