รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นรายการที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (หมวดงบลงทุน มีจำนวน 1 โครงการ) รายละเอียดดังนี้