รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้