การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ “ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฎิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567)

1. จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ของ อบต.มุจลินท์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยังได้มอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบระมาณ 2567 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แก่พนักงาน ของ อบต.มุจลินท์ อีกด้วย

2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ฯ เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy  แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์ 

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์ร่วมกันยืนถือป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) หน้าหน่วยงาน และ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy  แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์  ให้มีจิตสำนึก มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่