รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ซึ่งในการประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  นั้น ในการนี้  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้