ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติต่างๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และนายอำเภอท่าวุ้ง ได้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 316 ง วันที่ 18 ธันวาคม 2566 แล้วจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป