ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศต่างๆ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้