ประกาศระเบียบสภา อบต.มุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศต่างๆ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้