ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 286ง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน