รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้