แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้