กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดย นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตว์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิบัติตนตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don,ts เป็นต้น