แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฎดังนี้