คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่งเงิน การเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินงบประมาณ

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่