รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยได้จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำประชาคมหมู่บ้าน มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้