แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้