อบต.มุจลินท์ จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนด ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

(3) เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

(4) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันกำจัดมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3 Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย 

#MOIWASTEBANKWEEK