กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและทำกิจกรรมประจำวันที่ควรดำเนินการ เช่น การสอนเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ การไหว้ การกราบพระ การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เป็นต้น