กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยบริเวณวัดมุจลินทร์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอท่าวุ้ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลมุจลินท์ และประชาชนจิตอาสาตำบลมุจลินท์