กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา วิโสรัมย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ อบต.มุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับ รพ.สต.มุจลินท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลมุจลินท์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนให้ปลอดโปร่ง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อนำไปมอบให้แก่ครัวเรือนประชาชน วัดมุจลินทร์ เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อไป