กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 อบต.มุจลินท์ ร่วมกับรพ.สต.มุจลินท์ และอสม. ได้ดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค บริเวณ หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลมุจลินท์