โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินให้พ้นอันตรายได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ ในระหว่างวันที่ 13 – 14 และ18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์