โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และเพื่อเป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ ในระหว่างวันที่ 29 -31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์