โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศแก่เด็กนักเรียน ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สร้างทัศนคติหรือมุมมองแก่เด็กนักเรียนให้รู้จักวิธีป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์