โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยมีนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติดแก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน สร้างการรับรู้และให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์