กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566  และรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22, ข้อ 22/1 และข้อ 29  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ชั้น 2