กิจกรรมการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายประจิน อินทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

3.4 เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

3.5 เรื่อง รายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ