กิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ซึ่งประชาชนตำบลมุจลินท์และเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลมุจลินท์