กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลมุจลินท์ จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ โดยร่วมกันสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หยอดทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะบรรจุน้ำ จัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันยุงวางไข่ แจกทรายกำจัดลูกน้ำแก่ครัวเรือนประชาชน วัด สถานที่ราชการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก