โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนและเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนวัดมุจลินท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์และสถานีตำรวจภูธรท่าโขลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด