โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศ การปรับทัศนคติหรือมุมมองแก่เด็กนักเรียนให้รู้จักวิธีป้องกันตนเอง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดมุจลินท์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์