กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบต.มุจลินท์  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  โดยการฉีดพ่นหมอกควัน  ตรวจดูลูกน้ำยุงลายและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณบ้านเรือนประชาชน  วัดมุจลินท์  ส่วนราชการในพื้นที่