โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก

ด้วยอบต.มุจลินท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง  เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกชุมชน  โดยจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสามารถหารายได้เพิ่มขึ้น