ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 – 9 (สายพนังกั้นน้ำ)

อบต.มุจลินท์   จัดทำโครงการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 6 – 9  (สายพนังกั้นน้ำ)   จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 6 บริเวณนานายละมัย  มั่นคง  จุดสิ้นสุด หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายสมจิตร  หินอ่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  ช่วงที่  1  หมู่ที่ 6  กว้าง  4  เมตร ยาว 423 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,692 ตารางเมตร  ช่วงที่  2  หมู่ที่ 6 – 9  กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,200  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร  งบประมาณที่ดำเนินการ  2,910,000  บาท