รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบต.มุจลินท์   ร่วมกับรพ.สต.มุจลินท์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.มุจลินท์  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก ไม่ประมาทในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และรณรงค์ให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019