การประชุมสภา อบต.มุจลินท์ครั้งแรก

วันที่  4  มกราคม  2565    นายเดชวุฒิ  นิลแย้ม   นายอำเภอท่าวุ้ง   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  (ครั้งแรก)  และได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม  โดยมีวาระการประชุมเพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์