สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการตื่นตัวและสอดส่องดูแล มิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนในท้องถิ่น

ขอบคุณสื่อเผยแพร่ จาก สสปท.