รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการทำดี ไม่สนับสนุนการทุจริต และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการตื่นตัวและสอดส่องดูแลตรวจสอบการทุจริต เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนในท้องถิ่น

ขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสปท.