รณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมรณรงค์ ปกป้องเยาวชนและคนในสังคมจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเน้นย้ำให้ลด ละ เลิก เห็นโทษภัยจากบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า สามารถทำอันตรายทำลายปอดได้ ที่ว่าไม่อันตรายหรืออันตรายน้อย แท้จริงแล้วในบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายมากมาย นิโคติน ทำให้เสพติดสารหนู เกิดการระคายทางเดินหายใจ แคดเมียม-ตะกั่ว เป็นสารก่อมะเร็ง รวมถึงสารพิษอันตรายอีกหลายชนิด จึงหากประชาชนต้องการเลิกบุหรี่ทุกชนิด โทร.ฟรี 1600