เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการชำระภาษี อัตราภาษี การคำนวณอัตราภาษี บทกำหนดโทษ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้