รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดตั้งธนาคารขยะบ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้ หลัก 3 Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่นำไปรีไซเคิลได้

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีชื่อในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์

2. กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ จะต้องอาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในเขตไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล รับรอง

3. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ประธานคณะกรรมการธนาคารขยะ บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6