มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์  คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2006/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564  เรื่อง  มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้