ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้