รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นระดับชาติ  พ.ศ. 2560-2569  ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. 2559