การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอท่าวุ้งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์จังประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้